Algemene voorwaarden

Algemene Aankoop, levering, betalingsvoorwaarden 2019. 

Van Game Castle internationaal BV. Gevestigd: Nijverheidslaan 2c 5121 MN Rijen, hierna te noemen Game Castle.

Artikel 1: Begrippen.

1.1   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“De overeenkomst” De overeenkomst, waarop de algemene voorwaarden van toe passing zijn verklaard, als mede aanbieding tot het aangaan van een zodanige overeenkomst (order- offerte)

“De wederpartij” (de koper) Elke weder partij van Game Castle bij bovenbedoelde overeenkomst alsmede een ander wie Game Castle een aanbieding tot aangaan ven een overeenkomst als boven bedoeld heeft gedaan.

“Product: de zaak waarop de overeenkomst (tot Koop, Verkoop, levering of anderszins) betrekking heeft.

Artikel 2: toepasselijkheid.

2.1 de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Game Castle.

2.2 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken in dien Game Castle dit nadrukkelijk schriftelijk vermeld of erkent.

2.3 Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartij zullen, voor zover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien Game Castle dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk overeengekomen is.

2.4 Algemene voorwaarden geleden ook ten gunste van personeel en hulp krachten van Game Castle die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, als mede te gunste van derde, door wie Game Castle bij overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

2.5 Wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomst.

Artikel 3: Offertes.

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief Btw, exclusief kosten van verpakking en exclusief in en uitvoerrechten, en ander heffingen van Nederlandse of buitenlandse overheden.

3.3 Abeeldingen, maten, gewichten, leuren, technische gegeven en dergelijke in brochures, offertes en overeenkomsten dienen dusdanig zo te worden begrepen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Game Castle is gerechtigd ten hoogte 10% meer of minder te leveren dan de overeengekomen hoeveelheid.

3.4 Indien en voor zover Game Castle in een offerte een termijn voor aanvaarding heeft gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de wederpartij. In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de zijde van Game Castle of door levering van game Castle. In laatste geval wordt de factuur van Game Castle al schriftelijke orderbevestiging beschouwd. Bij afwijking is de orderbevestiging van Game Castle bindend.

3.5 alle geoffreerde of overeengekomen prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in euro’s indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld en de tegenwaarde in euro’s is aangegeven, zal deze tegenwaarden slechts een benadering zijn.

3.6 verhoging van invoerrechten en heffingen, wijzigingen van wisselkoers van buitenlandse valuta kunnen aanleiding geven tot prijswijzigingen.

Artikel 4: Klachten.

4.1 klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk zijn ingediend, beschrijvend van de klacht binnen 8 dagen na levering bij Game Castle. Bij in gebreke hiervan heeft Game Castle het recht de klacht naast zich neer te leggen. Betreft de klacht gebreke, welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen acht werk dagen nadat het gebrek bij de wederpartij is gebleken. Echter nimmer dan twee maanden na factuurdatum. Op deze regeling kan de wederpartij geen beroep doen.

4.2 klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van de geleverde producten/ games geheel in originele staat waarin deze zijn geleverd.   Games die door de wederpartij zijn aangepast zonder goed keuren van Game Castle of op eigen inzien van de wederpartij vervallen buiten de garantie Game Castle

4.3 de wederpartij kan op een klacht geen beroep doen, indien hij Game Castle niet desgevraagd onverwijld in staat stelt te onderzoeken of de klacht gerechtvaardigd is.

4.4 klachten geven de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichting of ander jegens Game Castle bestaande verplichtingen.

Artikel 5: Garantie.

5.1 Game Castle garandeert gedurende periode van twaalf maanden na de levering de deugdelijkheid van de door haar geleverde Nieuwe zaken ( goederen), mits de klacht daaromtrent schriftelijk aan Game Castle kenbaar word gemaakt en mits alle instructies van Game Castle met betrekking tot het gebruik van de zaken juist is en volledig is op gevolgd: Games die door de wederpartij zijn aangepast zonder goed keuren van Game Castle of op eigen inzien van de wederpartij vervallen buiten de garantie Game Castle

5.2 garantie betreft uitsluitend gebreken in het materiaal of fabricagefouten.

5.3 gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, door gebruik voor enig ander doel dan waarvoor de geleverde zaak bedoeld is, alsmede gebreken ontstaan door normale slijtage vallen niet onder de garantie.

5.4 indien een door Game Castle geleverde zaak binnen de garantietermijn gebreken vertoont die onder de garantie vallen, verplicht Game Castle zich de zaak door een gelijksoortige zaak te vervangen. Game Castle zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding ontstaand door enig gebrek aan de geleverde zaak, anders dan de geleverde zaak zelf.

5.5 indien Game Castle de geleverde zaak niet zelf heeft vervaardigd, geeft Game Castle in geen geval garantie die verder strekt dan de garantie welke de fabrikant van de geleverde zaak aan Game Castle heeft.

Artikel 6: Aansprakelijkheid.

6.1 alle aansprakelijkheid betreffende het product zal de levering, het vervoer en het gebruik ervan is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove fout aan zijd Game Castle.

6.2 met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid is de aansprakelijkheid van Game Castle voor de vergoeding van de door de wederpartij geleden schade sowieso beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Game Castle tijdige in premiebetaling in stand te houden aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk word uitgevoerd

6.3 de wederpartij vrijwaart game Castle voor aanspraken van derden op Game Castle ter schade anders dan aan het product zelf en anders dan ontstaan door een gebrek aan het product.

6.4 Game Castle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik maken van de geleverde producten, na de verstrekte adviezen met de betrekking voor het gebruikt van de geleverde producten en of afwijking van kleur, ontwerp, door de fabrikant

6.5 Game Castle is niet aansprakelijk voor letsel aan derde door gebruik van de geleverde producten/ games.

Artikel 7: Levering.

7.1 de overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop schriftelijk orderbevestiging gedateerd is, dan wel (bij gebreke van schriftelijke bevestiging) op de dag dat de wederpartij Game Castle voor het eerst schriftelijk aanspreekt op levering van bepaalde datum. De levertijd begint echter te niet te lopen dan nadat de wederpartij Game Castle een aanbetaling heeft gedaan van 25 % van de totale te leveren offerte, en eventueel benodigde vergunningen en te behandelen materialen tot beschikking heeft.

7.2 indien Game Castle door overmacht niet in staat is binnen de levertijd geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft Game Castle het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel aan de wederpartij een redelijk termijn mede te delen waarbinnen alsnog geheel juist en deugdelijk geleverd kan worden, een en ander zonder dat Game Castle gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd.

7.3 van onmacht aan de zijde van Game Castle is sprake in dien Game Castle na het sluiten van de overeenkomst verhinderd word aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen B.V. door: oorlog- oproer- brand en waterschade-overstroming- werkstaking door: fabrikanten- transport-wegtransport- zeetransport-vliegtransport, energiestoringen computerstoringen- arbeidsongeschiktheid door ziekte alles zoal in het bedrijf van Game Castle als bij derden, van wie Game Castle de benodigde materialen moet betrekken, evenals opslag en transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten schuld van Game Castle.

7.4 leveringen omtrent bestelde nieuwe producten dienen bij bestelling voor 25% zijn aanbetaald. Levering omtrent reparaties die buiten de garantie vallen dienen bij afhalen of levering te zijn voldaan of te worden voldaan op het te leveren adres.

7.5 game Castle heeft het recht leveringen geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, inden en zodra de te leveren zaken voor vervoer gereed staan op het terrein van game Castle. Leveringen worden uitgevoerd na de afgesproken betalingsvoorwaarden. Levering kan in gedeeltes plaatsvinden

8. Uitvoering van de overeenkomst:

8.1 voor het geval een behoorlijk uitvoering van een met Game Castle aangegane overeenkomst met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst behoorden (meer werk door het niet juist geleverde materiaal of maatvoering van de wederpartij) word de overeenkomst geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en wordt de daarvan bestede tijd op de gebruikelijke wijze aan de wederpartij in rekening gebracht.

8.2 Game Castle is gerechtigd om, indien dit tot goed uitvoering van een aangegane overeenkomst noodzakelijk of bevorderlijk is, derde bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen en de kosten van deze inschakeling aan de wederpartij in rekening te brengen. Game Castle verplicht zich tot uitvoering van een opdracht volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsbeoefening.

8.3 de wederpartij is steeds gerechtigd een eenmaal aangegane overeenkomst bij aangetekende brief aan Game Castle of bij het deurwaardersexploot met een onmiddellijke ingang op te zeggen. In dat geval is de wederpartij echte gehouden aan Game Castle de inmiddels gemaakte kosten alsmede de inmiddels door hem te bestede tijd te vergoeden.

Artikel 9: Vervoer.

9.1 Game Castle is gerechtigd de wijze van vervoer te bepalen. Vervoerskosten zijn niet in de offertes en verkoopprijzen inbegrepen. Doch worden afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht.

9.3 het vervoer geschiet op eigen risico van de wederpartij, en is niet aansprakelijk voor het tenietgaan van zaken door of tijdens het vervoer.

 

10 betaling:

10.1 betaling zal steeds plaats dienen te vinden vooral een bestelling en levering door overeengekomen betalingsovereenkomst. Na de proforma en of factuurdatum, zonder enige korting of verrekening, ten kantore van Game Castle of door overschrijving op de op de factuur aangegeven bank van Game Castle.

10.2 Game Castle behoud zich eigendom van de geleverde producten/games tot op het moment dat te ter zake verschuldigde koopsom inclusief de btw, eventuele rente, incasso e.d. door de wederpartij betaald en door Game Castle geheel ontvangen. Ook indien geleverde producten zoals Tickets, snoepgoed, inmiddels zijn verwerkt.

10.3 indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaald, zal hij geacht worden van rechtswegen in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereis is! Vanaf dat moment zullen een contractuele rente, gelijk aan de wettelijk handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het burgerlijk wetboek, alsmede gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/ of schadevergoeding vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn. Behoudens voor zover Game Castle door onherroepelijke gerechtelijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.

10.4 de Buitengerechtelijke incasso zullen geacht worden tenminste 15% van het nog te verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van 500 Euro.

10.5 indien meerdere wederpartijen in onderlinge samenhang een overeenkomst met game Castle zij aangegaan of indien door Game Castle in onderlinge samenhang aan meerder wederpartijen een aanbieding tot het aangaan van een overeenkomst is uitgebracht of bevestigd, zullen al deze wederpartijen ten opzichte van Game Castle hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van het aan Game Castle verschuldigde, een en ander zowel voor wat betreft de levering, waarop de overeenkomst of aanbieding tot het aangaan ven een overeenkomst betrekking heeft als voor wat betreft latere overeenkomsten. Dit geld met name ook indien meerdere wederpartijen voor gezamenlijke rekening handelen

10.6 verrekening van door Game Castle gehonoreerde klachten of retourzendingen is eerst toegestaan na ontvangst van een credit nota van Game Castle

10.7 ongeacht andersluidende betalingsafspraken is Game Castle steeds gerecht van de wederpartij het stellen van genoemde zekerheid voor correcte nakoming van de overeenkomst te verlangen, dan wel om voorafgaande betaling of contante betaling bij levering te verlangen.

Artikel 11: retentierecht en opschortingsrecht.

11.1 indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan Game Castle verschuldigde, heeft Game Castle het recht aan hem door namens de wederpartij ter hand gestelde bescheiden, als mede de uitkomsten van de werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan game Castle verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

11.2 in het artikel 11.1 bedoelde geval, zal Game Castle eveneens gerechtigd zijn de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij op te schorten, totdat integrale betaling van het hem toekomende heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

Artikel 12: Ontbinding

12.1 ingeval van niet tijdige betaling voor invordering van vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag surseance van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing van een schuldsaneringsregeling of onder curatele stelling van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij zal Game Castle gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen Game Castle en de wederpartij zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Scroll naar top